ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Kuruluşlara tehlikeleri kontrol altına alabilmeleri için gerekli yapıyı sağlayan bir standartlar serisidir. Tehlikelerin kaynağında azaltılmasını sağlayarak iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltarak, sağlık ve güvenliğe duyarlılığı arttırmayı hedeflemiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ve gereklilikleri için yeni ISO 45001 Standardının Ekim 2016 tarihinde yayınlanması planlanmakta olup, taslağı yayınlanmıştır. Yeni standart, 2015 Eylül ayında revize edilen ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001Çevre Yönetim Sistemi ile de uyumlu olarak yürürlüğe girecektir.

İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları

 • Ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uyum sağlamak.
 • Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak.
 • Çalışan motivasyonu ve çalışan katılımını artırmak.
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgeyerek İş performansını arttırmak,
 • Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek durumların ortadan kaldırılması sonucunda işletme güvenliğini sağlanmak.
 • Duyarlı ve sorumlu bir imaj yaratmak.

Danışmanlık Aşamaları

N-SİSTEM, danışmanlık süreci boyunca, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerin belirlenmesi, is süreçlerinin tanımlanması, İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun seviyeye ulaştırılması, yasal gerekliliklere uyum için danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kurumların talebi doğrultusunda, sistemin kuruluşu amacıyla aşağıdaki aşamaların her biri tek tek veya bütün olarak yürütülebilir.

1. Aşama: Çevresel Durum Analizi

 • Standart gerekliliklerine göre kuruluş süreçlerinin ve mevzuat gereksinimlerinin karşılanma durumunun incelenmesi
 • Proses bazında İSG risklerinin ve Risk Analizi’nin incelenmesi
 • Mevcut sistem organizasyon yapısında ISG Organizasyonunun yeri, sorumluluk ve yetki düzenlemesi
 • Yönetim Sistemi gereği hazırlanması gereken dokümanların belirlenmesi
 • Uygulama Planının hazırlanması

2. Aşama: Eğitimler

N-SİSTEM, Kalite Sistemleri konusunda ortak algıda bilinç yaratmak ve çalışanların sistemin oluşturulmasına ve etkinliğine katılımlarını arttırmak amacıyla temel eğitimleri kurum kültürüne ve ihtiyaçlarına uygun olarak kuruma özel örnekler ile tasarlayarak gerçekleştirir.

 

 • ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Yöntemleri Eğitimi
 • T.C. İş Sağlığı Güvenliği Mevzuatı Eğitimi
 • İç Denetçi Eğitimi

3. Aşama: Sistem Kurulumu

Mevcut Durum Analizi ve eğitim sonrasında sistemin kurulması süreci, Uygulama Planı’na paralel olarak danışmanın kuruluşu ziyaretleri sırasında yapılacak toplantı ve görüşmelerle gerçekleşir. Sistem ve kuruma özgü gereklilikler doğrultusunda hazırlanması gereken süreç haritaları, prosedürler, talimatlar ve diğer ilgili tüm dokümanlar, danışman liderliğinde oluşturulacak olan proje ekibi ile birlikte hazırlanır.

4. Aşama: Denetim ve Değerlendirme

Ön denetim ile Sistem etkinliğinin kontrolü ve varsa gereken düzeltmelerin organizasyonu sağlanır.