ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, bir kuruluşun faaliyetlerindeki Çevre Faktörlerine ilişkin süreçlerin tanımlanması, kontrol edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuş Uluslararası bir standarttır. Bu standart ile kuruluştaki üretim ya da hizmet süreçlerinde çevreye etki eden unsurların tanımlanması, çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi hedeflenmiştir. 1996 dan bu yana varlığını sürekli iyileştirerek sürdüren ISO 14001 Standardı en son Eylül 2015 de yapılan köklü değişiklikle; kuruluşların diğer yönetim sistemlerine entegrasyon kolaylığı, yaşam döngüsü yaklaşımı, risk yönetimi esaslı bakış açısıyla daha güçlü hale getirilmiştir.

Çevre Yönetim Sisteminin Faydaları

 • Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artması
 • Çevresel performansın artması
 • Prestij ve marka imajı
 • Çalışanların çevre bilincinin artması
 • Kaynakların etkin kullanımı
 • Atıkların minimizasyonu ve elden çıkarılma etkinliği

Danışmanlık Aşamaları

N-SİSTEM, danışmanlık süreci boyunca, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, çevresel risklerin belirlenmesi ve önlemlerinin alınması, çevreye zararsız veya daha az zarar veren iş süreçlerinin tanımlanması, Çevre Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun seviyeye ulaştırılması için 4 aşamalı bir süreçte danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kurumların talebi doğrultusunda, sistemin kuruluşu amacıyla aşağıdaki aşamaların her biri tek tek veya bütün olarak yürütülebilir.

1. Aşama: Çevresel Durum Analizi

 • ISO 14001 Standart gerekliliklerine göre kuruluş süreçlerinin ve mevzuat gereksinimlerinin karşılanma durumunun incelenmesi
 • Proses bazında çevresel etkilerin incelenmesi
 • Mevcut sistem organizasyon yapısında Çevre Organizasyonunun yeri, sorumluluk ve yetki düzenlemesi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gereği hazırlanması gereken dokümanların belirlenmesi
 • Uygulama Planının hazırlanması

2. Aşama: Eğitimler

N-SİSTEM, Kalite Sistemleri konusunda ortak algıda bilinç yaratmak ve çalışanların sistemin oluşturulmasına ve etkinliğine katılımlarını arttırmak amacıyla temel eğitimleri kurum kültürüne ve ihtiyaçlarına uygun olarak kuruma özel örnekler ile tasarlayarak gerçekleştirir.

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • C. Çevre Mevzuatları Eğitimi
 • Çevresel Boyutların Belirlenmesi ve Etkilerinin Değerlendirmesi Eğitimi
 • Atık Yönetimi Eğitimi
 • ISO 14001 İç Denetçi Eğitimi

3. Aşama: Sistem Kurulumu

Mevcut Durum Analizi ve eğitim sonrasında sistemin kurulması süreci, Uygulama Planı’na paralel olarak danışmanın kuruluşu ziyaretleri sırasında yapılacak toplantı ve görüşmelerle gerçekleşir. Sistem ve kuruma özgü gereklilikler doğrultusunda hazırlanması gereken süreç haritaları, prosedürler, talimatlar ve diğer ilgili tüm dokümanlar, danışman liderliğinde oluşturulacak olan proje ekibi ile birlikte hazırlanır.

4. Aşama: Denetim ve Değerlendirme

Ön denetim ile Sistem etkinliğinin kontrolü ve varsa gereken düzeltmelerin organizasyonu sağlanır.